Whistleblowerpolitik

DitoBus Gruppens whistleblowerpolitik

Introduktion til DitoBus Gruppens whistleblowerordning

Formålet med whistleblowerpolitikken er at forklare, hvordan DitoBus Gruppens whistleblowerordning fungerer og dermed undgå, at potentielt vigtige forhold ikke bliver indberettet.

DitoBus Gruppens whistleblowerordning sikrer et højt beskyttelsesniveau for personer, der indberetter alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Ordningen kan benyttes, hvis man oplever eller har mistanke om disse alvorlige forhold i DitoBus Gruppen eller ved forhold og aktiviteter med tilknytning til DitoBus Gruppen.

DitoBus Gruppen er en ansvarlig virksomhed med en åben kultur, hvor alle kan føle sig sikre og ytre sig, hvis man oplever potentielle brud på lovgivningen. I disse situationer opfordres medarbejdere som udgangspunkt til at tale med deres nærmeste leder eller chef, en tillidsrepræsentant eller et medlem af direktionen, men det også muligt at benytte DitoBus Gruppens whistleblowerordning.

I whistleblowerordningen kan medarbejdere og andre interessenter i god tro foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om mistanke om potentielle brud på lovgivningen, herunder forhold som kan påføre DitoBus Gruppen et økonomisk tab eller skade DitoBus Gruppens omdømme.

Hvem kan indberette?

DitoBus Gruppens whistleblowerordning kan anvendes af personer, der er ansat i DitoBus Gruppen, hvilket omfatter arbejdstagere i bred forstand, herunder overenskomstansatte, deltids-og fuldtidsansatte samt afløsere.

Ordningen kan også anvendes af personer, der tidligere har været ansat i DitoBus Gruppen, og som indberetter om oplysninger, som vedkommende kom i besiddelse af under ansættelsen i DitoBus Gruppen.

Ordningen kan desuden anvendes af personer, som endnu ikke er begyndt at arbejde i DitoBus Gruppen, men som indberetter om oplysninger erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre før-kontraktretlige forhandlinger.

Endelig kan ordningen benyttes af samarbejdspartnere og disses ansatte, hvis der mellem samarbejdspartneren og DitoBus Gruppen består et mere kontinuerligt og formaliseret samarbejde, fx i form af en indgået samarbejdsaftale. Der kan bl.a. være tale om private virksomheder, fx leverandører og underleverandører.

Andre, fx passagerer, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af ordningen. Hvis du ikke er omfattet af DitoBus Gruppens whistleblowerordning men ønsker at oplyse DitoBus Gruppen om kritisable forhold i DitoBus Gruppen, henvises du til at rette henvendelse til os. Se kontaktoplysninger nederst på denne side: https://www.ditobus.dk/om-ditobus-gruppen/

Hvilke forhold kan indberettes?

DitoBus Gruppens whistleblowerordning behandler kun alvorlige forhold. Ordningen kan kun bruges til at indberette mistanke om potentielle brud på lovgivningen i aktiviteter med relation til DitoBus Gruppen. Der foretages i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der er tale om sådanne alvorlige forhold.

Alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen, er fx oplysninger om:

  • Underslæb, tyveri, svig, korruption, bedrageri, bestikkelse, dokumentfalsk, interessekonflikter, afpresning og misbrug af intern viden,
  • uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision,
  • afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder,
  • fysisk vold og seksuelle krænkelser.

Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles.

Alle indberetninger skal indgives i god tro. Det er en forudsætning, at den person, som indgiver oplysninger til DitoBus Gruppens whistleblowerordning, har viden om eller en begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold.

Der må ikke bevidst indgives urigtige eller vildledende oplysninger til DitoBus Gruppens whistleblowerordning. Oplysninger, der er indgivet på denne måde i ond tro, kan medføre politianmeldelse, ligesom det kan få negative ansættelsesretlige konsekvenser eller medføre kontraktretlige konsekvenser for whistleblower.

Hvis DitoBus Gruppen modtager oplysninger gennem whistleblowerordningen, som vurderes at falde uden for ordningens anvendelsesområde, vil afsender blive vejledt om, hvortil oplysningerne eventuelt i stedet kan rettes.

Forhold, som fx utilfredshed med løn, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, såsom sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler mv. og oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af ordningens anvendelsesområde og kan således ikke indberettes via whistleblowerordningen. Sådanne oplysninger vil fx kunne indgives til nærmeste leder eller tillidsrepræsentant.

Hvordan indberetter du forhold?

Hvis du ønsker at indberette forhold til DitoBus Gruppens whistleblowerordning, skal du indberette via denne side. Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder.

Hvordan behandles din indberetning?

Indberetninger, der falder inden for rammerne af denne politik, behandles af DitoBus Gruppens Direktionssekretariat (sekretæren), herefter kaldet whistleblowerenheden. Indberetninger afgøres endeligt af DitoBus Gruppens direktører. Hvis indberetningen vedrører direktionssekretæren, behandles den dog af økonomidirektøren og en udvalgt medarbejder og afgøres endeligt af DitoBus Gruppens direktører. Vedrører en indberetning en af direktørerne eller begge direktører, behandles den af DitoBus Gruppens Direktion.

Whistleblowerenheden bekræfter modtagelsen af en indberetning hurtigst muligt og inden for syv dage. Indberetningen anses for modtaget samme dag uanset tidspunkt for modtagelsen. Det betyder, at en indberetning modtaget uden for almindelig kontortid anses for modtaget den pågældende dag.

Når en indberetning modtages, foretages en indledende vurdering af det indberettede.

Hvis indberetningen viser sig åbenbart ubegrundet, bliver den afvist. Whistlebloweren vil få besked herom.

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at indberetningen ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, bliver den nærmere undersøgt. Sagen behandles internt, men nogle gange med hjælp fra eksterne parter, fx advokater og revisorer, og sagen kan eventuelt få ansættelsesretlige konsekvenser for den eller de personer, der indberettes om. Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning.

Whistlebloweren vil modtage feedback på indberetningen. Det betyder, at whistleblowerenheden i videst muligt omfang oplyser whistleblower om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat samt hvorfor whistleblowerenheden har valgt denne opfølgning. Feedbacken vil overholde gældende lovgivning, herunder databeskyttelseslovgivningen. Det betyder bl.a., at der skal være et videregivelsesgrundlag for at kunne videregive følsomme oplysninger. Det beror på en konkret vurdering, hvilke oplysninger der kan gives i opfølgningen over for whistlebloweren. Whistlebloweren vil modtage yderligere oplysninger om undersøgelsens forløb og udfald, hvis det er muligt under iagttagelse af gældende ret.

Whistleblowerenheden giver feedback om behandlingen af sagen til whistlebloweren inden for tre måneder fra bekræftelsen på modtagelsen af indberetningen. Hvis det ikke er muligt at give feedback inden for fristen, vil whistleblowerenheden orientere whistlebloweren herom samt give information om, hvornår eventuel yderligere feedback kan forventes.

Fortrolighed

Alle, der indberetter forhold i god tro, er beskyttet mod enhver form for repressalier. Ansatte i DitoBus Gruppen, der forsøger at udøve repressalier mod en whistleblower, der har indberettet i god tro, bliver mødt med ansættelsesretlige sanktioner. DitoBus Gruppen vil i videst muligt omfang behandle indberetningen fortroligt.

Din identitet - hvis du ønsker at være anonym

Du skal være opmærksom på, at der ved en indberetning til DitoBus Gruppens whistleblowerordning via linket nederst på DitoBus Gruppens hjemmeside sker en logning af IP-adressen fra den computer, som du sender din indberetning fra. Hvis du ønsker at være anonym, skal du derfor enten sende din indberetning fra en offentlig computer, fx fra et bibliotek, hvor du ikke logger ind med din identitet, eller anvende en VPN-forbindelse eller TOR. IP-adressen bør i disse tilfælde ikke kunne spores direkte tilbage til dig.

Det samme gælder, hvis du indsender din indberetning fra en computer, som er på DitoBus Gruppens netværk, da dette vil kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på DitoBus Gruppens netværk.

Hvis du ved en indberetning ønsker at være anonym, skal du herudover være særligt opmærksom på

  • ikke at oplyse dit navn eller andre personhenførbare oplysninger om din identitet som fx adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter eller øvrige uploadede filer
  • at indholdet og karakteren af din indberetning kan resultere i, at din identitet vil kunne udledes heraf. Det kan fx være tilfældet, hvis din henvendelse vedrører et emne, som kun en begrænset personkreds har kendskab til
  • at vi ikke vil kunne kommunikere med dig. Vi vil fx kunne have behov for at kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere/opfølgende oplysninger til at kunne vurdere det forhold, som din indberetning handler om og for at sikre, at sagen behandles på et fuldt oplyst grundlag
  • at der kan være en risiko for, at din indberetning må henlægges, uden at vi kan komme til bunds i sagen. Dette skyldes, at undersøgelser på baggrund af anonyme henvendelser kan give anledning til vanskeligheder i praksis, og at myndigheder ikke i sig selv må lægge vægt på anonyme oplysninger som led i en indgribende afgørelse over eksempelvis en ansat
  • at der vil kunne forekomme helt ekstraordinære tilfælde, hvor fx politiet vil forsøge at indhente oplysninger om en whistleblower, der har indgivet en indberetning anonymt, for at afværge forbrydelser, der kan indebære fare for statens sikkerhed eller menneskers liv eller helbred

Oplysning om registreringen til den indberettede person

Whistleblowerenheden er forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om det indberettede forhold. Der vil i hver enkelt situation blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår denne meddelelse kan videregives, således at meddelelsen ikke kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af bevismateriale.

Der bliver ikke givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom whistlebloweren har valgt at oplyse sin identitet.

Opdateret 15. december 2021
INDBERET HÆNDELSE
(E-formular åbner i nyt vindue)

Nyheder

– En del af DitoBus Gruppen A/S
crossmenuarrow-right